СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Соціальні та екологічні аспекти економічного розвитку регіону.


CULTURAL BARRIERS UNDERSTANDING IN SUCCESSFUL DEVELOPING OF INTERNATIONAL COOPERATION.

Enachi Cristian-Mihai

All worldwide business action includes correspondence. Inside the worldwide and worldwide business environment, exercises, for example, trading data and thoughts, basic leadership, arranging, persuading, and driving are all in light of the capacity of chiefs from one society to discuss effectively with administrators and representatives from different societies. Accomplishing successful correspondence is a test to chiefs worldwide notwithstanding when the workforce is socially homogeneous, yet when one organization incorporates an assortment of dialects and social foundations, powerful two-way correspondence turns out to be considerably more troublesome.

Читати запис повністю »


A LOOK AT CULTURAL BARRIERS IN ROMANIA, POLAND AND RUSSIA.

Moraru Dana-Mihaela

  1. Introduction. It is essential for any company to study cultural barriers that foreign employees are facing at work place when they are working in different countries. In the present report, I will focus on the study of the main cultural barriers in Romania, Poland and Russia, encountered by foreigners.

Читати запис повністю »


MULTICULTURALISM IN MULTINATIONAL COMPANIES AND DIVERSITY MANAGEMENT.

Morosanu Ancuta Mihaela

  1. Introduction. How many times don`t we have had disagreements with a colleague of a team and we did not knew whether to talk or not on this respect with a superior for solving it? How many times aren`t we thinking about the fact that we misunderstood what a coleague meant to say or that he/she did not know how to say it? How many times don`t we put a stamp on somebody`s way of addressing, calling him/her too polite or too shy? Such problmes frequently appear in multinational or multicultural company. It is not our fault, nor our coleague`s one. The cause is the bad understanding or the poor opening, in most of the times, to the idea of multiculturalism, inevitable in an internationalcompany.

Читати запис повністю »


THE IMPACT OF SOCIAL PARTNERSHIP AND VOLUNTEER MOVEMENT ON THE SOCIAL AND ECOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGION.

Buha Maryna

 

  The social and economic development of the society is sustainable and stable if it is achieved through social partnership. Internal processes of the country reflecting real changes in both social and labor life of the community have become important factors in the emergence of social partnership relations. Social partnership is an important indicator of economic, social and political maturity of the society. It is a system of legal norms and organizational forms as well as the methods of coordinating the interests of partners from different social groups for providing their constructive interaction [4, p. 209].

Читати запис повністю »


ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Ґучік Валерія

  Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи: традиційні й інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування народного господарства, його галузей і підприємств, а інноваційні – розвиток останніх на якісно новому рівні. Впродовж тривалого періоду, коли економіка функціонувала і розвивалась переважно за рахунок екстенсивних факторів (застосування постійно зростаючого обсягу суспільних ресурсів – персоналу, виробничих фондів), у виробництві домінували традиційні процеси і явища. Оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпали або їх дія стала економічно невигідною, розвиток та інтенсифікація сучасного виробництва мають базуватися переважно на нових рішеннях у галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних методів господарювання. Опрацювання, прийняття і реалізація таких рішень складають зміст так званих інноваційних процесів [1, с.39].

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ.

Клевчук Оксана

  Економіка України є складною системою, яка в останні роки характеризується недостатньо високим рівнем економічного розвитку. Зниження реальних доходів населення, скорочення фінансування державних соціальних програм, збільшення частки безробітного населення, високий темп інфляції протягом останніх років, зростання цін та стабільність мінімальної заробітної плати призводить до зубожіння деякої частини населення, що знаходиться на межі бідності.

Читати запис повністю »


ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Макаренко Ольга

  На сьогодні в Україні переведення всіх галузей економіки на інноваційний шлях розвитку є досить проблемним питанням. Це можна пояснити необхідністю подолання криз, підвищення показників розвитку виробництва та якості життя населення, а також тим, що подальший прогрес неможливо реалізувати на застарілій техніко-технологічною основі. У зв’язку з цим використання інновацій має істотний вплив на розвиток країни в напрямі нормування економіки, виходу з кризи, підвищення її конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості й забезпечення фінансової безпеки країни у світовій економічній системі [1].

Читати запис повністю »


НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.

Матковська Леся

  Події і процеси, що сталися в Україні за останнє десятиліття, характеризуються багатьма змінами в економічному і суспільному житті. Їм притаманна стрімка динаміка, яка стосується питань національної безпеки України, складовою частиною якої все більше виступає соціальна забезпеченість населення. Поряд з багатьма іншими соціальними питаннями, які доводиться вирішувати Україні, не менш важливою є пенсійна реформа, яка почалася в 2004 р. Вона повинна стати основою соціального захисту пенсіонерів.

Читати запис повністю »


AKTUELLE SOZIALPROBLEME DER JUGENDLICHEN IN DER UKRAINE UND IHR EINFLUSS AUF DIE STAATWIRTSCHAFT.

Onatschuk Ilona

  

  Die Ukraine gehört zu den Ländern, die sich entwickeln, deshalb hat das Land noch viele besonders soziale Probleme. Die Probleme der Gesellschaft im Land sind einer der wichtigsten Bestandteile der Staatwirtschaft.

Читати запис повністю »


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Підойма Михайло

  Наука та технології на сучасному етапі розвитку світової економіки відіграють визначальну роль в економічному добробуті держави. Нові технології нерозривно пов’язані з бізнесом, та існує потреба у фундаментальних дослідженнях. Тому державне регулювання та стимулювання такої діяльності є важливим завданням держави та необхідним механізмом для гармонійного економічного зростання. Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття та використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання. Основними завданнями науково-технічної діяльності є:

Читати запис повністю »


СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ.

Стефанесі Анастасія

  Об’єктом дослідження даної роботи виступає Карпатський економічний регіон (у складі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей) та його територіально-галузева структура господарського комплексу. Предметом дослідження даної роботи є проблеми та перспективи розвитку національної економіки даного регіону. Метою дослідження даної роботи є проведення перспективного аналізу проблем розвитку Карпатського регіону та аналізування перспективних змін розвитку національної економіки даного регіону.

Читати запис повністю »


ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Столяр Олександра

  Усі ми живемо на одній планеті – Земля, а тому потрібно усвідомити: все що відбувається в будь-якому куточку земної кулі, рано чи пізно пошириться по всій планеті. Шкідливий вплив на довкілля в окремо взятій країні з часом відчується в інших куточках планети.

Читати запис повністю »


ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ.

Хотинь Альона

  Забруднення ґрунтів, питної води та повітря стало наслідком несприятливої екологічної ситуації, що склалася нині в Україні. Різко погіршився стан навколишнього середовища. Тому однією з найважливіших глобальних проблем сьогодення є охорона навколишнього середовища, захист його від забруднення.

Читати запис повністю »


НЕМАТЕРІАЛЬНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

Черних Вікторія

  Сучасний стан розвитку економіки України характеризується значною кількістю підприємств та організацій різноманітної спеціалізації. Вагомою особливістю їх діяльності є персонал, який виконує поставлені перед ним завдання та функції, тобто являється основою або рушійною силою будь-якого процесу. Чисельність працівників коливається в залежності від розмірів того чи іншого підприємства, а тому кожен з них займає свою відповідальну нішу у безперервному процесі створення товарів та послуг згідно своєї спеціалізації. Задля того, щоб працівники мали змогу самореалізовуватись та старанно виконувати свою роботу необхідно підтримувати сприятливий клімат всередині організації. Досить важливу роль відіграє саме мотивація кожного з працівників, яка сприяє підвищенню ентузіазму у персоналу та прагненню виконати свою роботу якнайкраще.

Читати запис повністю »