СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Розвиток малих і середніх підприємств (торговельних, туристичних, ресторанного бізнесу,сфери послуг, сільськогосподарських та ін.) як основа економічного зростання регіону.


THE INFLUENCE OF TOURISM SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY.

Olariu Mihaela-Claudia

Understanding and applying the role of state in the economy [1, pg. 25] has enrolled a specific development in time, additionally with critical spatial contrasts starting with one gathering of nations then onto the next, even starting with one nation then onto the next. In this connection, there can be recognized a few stages:

Читати запис повністю »


OUTSOURCING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESS.

Boichuk Tetiana

 In business, outsourcing involves the contracting out of a business process (e.g. payroll processing, claims processing) and operational, and/or non-core functions (e.g. manufacturing, facility management, call center support) to another party (see also business process outsourcing). Outsourcing includes both foreign and domestic contracting, and sometimes includes offshoring (relocating a business function to a distant country) or nearshoring (transferring a business process to a nearby country).

Читати запис повністю »


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО.

Бойчук Тетяна, Сірик Олена

  Організації знаходяться в постійному розвитку, організаційні форми безперервно еволюціонують і удосконалюються. Як виглядатимуть організації майбутнього? Станом на сьогоднішній день, уже виявлено те, яким вимогам вони повинні відповідати в найближчому майбутньому.

Читати запис повністю »


ФOPМУВАННЯ КOНКУPЕНТOСПPOМOЖНOСТI МАЛИХ ПIДПPИЄМСТВ.

Гаpматiй Вiталiя

  Малi пiдпpиємства є oдними iз пpoвiдних сектopiв pинкoвoї екoнoмiки, вoни спpияють poзвитку кoнкуpентoспpoмoжнoстi нацioнальнoї пpoдукцiї, забезпечують зpoстання валoвoгo внутрішнього пpoдукту, насичують внутpiшнiй pинoк тoваpiв, poзшиpюють сфеpу зайнятoстi населення та спpияють екoнoмiчнoму poзвитку.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ.

Головата Любомира

  Одним із пріоритетних шляхів подолання кризи, що спостерігається в Україні протягом останніх років в аграрному секторі, є активізація сільського населення до підприємницької діяльності у невиробничій сфері, зокрема розвиток сільського зеленого туризму. Його становлення сприяє системному вирішенню організаційно-економічних проблем, пов’язаних із відтворенням трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових напрямів виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, підвищенням зайнятості сільського населення, зростанням доходів та підвищенням його життєвого рівня. Однак, поряд із проблемами започаткування та функціонування сільських зелених садиб актуальним постає питання забезпеченості якості надаваних послуг, у тому числі послуг щодо розміщення, харчування та інших характерних та супутніх послуг у сфері туризму.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ.

Григорець Діана

   

  Торгівля є однією з соціально-економічно важливих сфер господарювання. Ефективність діяльності підприємств торгівлі значною мірою залежить від формування та використання конкурентних переваг. Актуальним є організаційно-управлінське обґрунтування конкурентних взаємозв’язків у сфері товарного обігу з метою розвитку конкурентного середовища, забезпечення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємств торгівлі.

Читати запис повністю »


ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ.

Данилюк Вікторія

   

  Виробництво продуктів харчування відносяться до провідних галузей світового харчового виробництва. Дана продукція найбільш приваблива продукція на ринку, попит на яку постійно зростає. В Україні традиційними видами продукції є хлібобулочні вироби.

Читати запис повністю »


РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ .

Дмитрюк Костянтин

  Ефективне господарювання підприємств готельної індустрії виступає як важливе джерело економічного зростання регіонів, в яких діяльність таких суб’єктів є пріоритетною. Проте, принаймні, для поступового чи сталого розвитку того чи іншого регіону країни та розвитку в ньому індустрії гостинності необхідна підтримка на загальнодержавному рівні управління.

Читати запис повністю »


ТУРИЗМ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУКОВИНСЬКОГО РЕГІОНУ.

Івоняк Наталія

  У сучасних умовах глобалізаційних процесів туризм розглядається як одна із найперспективніших та пріоритетних сфер бізнесу, яка із кожним роком модернізується та набирає оборотів. Особливо актуальна дана сфера бізнесу для Буковинського регіону, який не тільки вдало розташований, а й має багато цінних ресурсів, які користуються попитом в туристів.

Читати запис повністю »


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОБУДОВИ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ТДВ «ПМК-76».

Ілащук Сергій

  В умовах сучасної конкуренції, глобалізації та інтеграції сучасному підприємству характерні такі риси як: конкурентоспроможність, фінансова стійкість та вміння змінювати власну організаційну структуру. Однак, далеко не всім підприємствам характерні перераховані категорії. Різка зміна умов господарювання викликана різними проявами кризових явищ на рівні підприємства і економіки країни в цілому, що викликало нове поняття - неспроможність.

Читати запис повністю »


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Клевчук Оксана

  Туристична діяльність, яка раніше виступала як форма активного відпочинку та мала в основному індивідуальний характер, була тільки способом пізнання людиною навколишнього світу. Сьогодні ж вона стає об’єктом зацікавлення бізнесу, перетворюється на альтернативне джерело доходів на рівні країни, регіону, місцевого населення. Сільський туризм є одним із видів екологічного туризму, який в останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися у багатьох європейських країнах. Оскільки зелений туризм сприяє подорожі туристів сільською місцевістю та передбачає знайомство з культурною спадщиною, традиціями, національною кухнею, перебування в екологічно чистому середовищі та споживання натуральної їжі, то цей вид туризму є досить перспективним для економіки України, і для Чернівецької області зокрема.

Читати запис повністю »


УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ.

Клим Ганна

  Незважаючи на зростаючу роль нецінових факторів, ціна все ще залишається основним елементом, яки має вплив на рішення споживача про придбання лікарського засобу, а для аптеки – джерелом, що приносить прибутки. Внаслідок порушення об’єктивних економічних законів та, насамперед, закону вартості в розвитку вітчизняної фармації існує криза.

Читати запис повністю »


SOME ISSUES OF TOURISM’S DEVELOPMENT IN BYKOVYNA AS A BASIS FOR REGIONAL ECONOMIC GROWTH.

Kuda Julia

   

  A basis of development of any region is its potential. Regional economic potential consists of natural, economic, social and ecological regional resources, which are located in the regional area and are used or can be used for development of economy complex of the region. The major components of the potential development of the region are natural resources, demographic, technological, industrial and financial potentials. Regional potential is a factor of economic restoration and development.

Читати запис повністю »


ОЦІНКА ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА БУКОВИНІ.

Лико Іванна

  Туризм на початку XXI століття характеризується як один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування [1].

Читати запис повністю »


РОЛЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Лико Іванна

   

  На сучасному етапі розвиток туристичної галузі набув перспективного значення. У зв’язку із цим все більшої актуальності набуває питання пошуку шляхів забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств, що потребує підвищення якості обслуговування при помірних цінах, підвищення продуктивності праці, удосконалення форм організації обслуговування споживачів і збільшення на цій основі прибутку [4].

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.

Мажар Катерина

  Проблема розвитку підприємництва є актуальною для України, особливо щодо малих підприємств, оскільки малий бізнес є провідним сектором ринкової економіки: складає основу дрібнотоварного виробництва, визначає темпи економічного розвитку, забезпечує насичення ринку споживацькими товарами та послугами повсякденного попиту, швидку окупність витрат, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників тощо. Розвиток малого бізнесу в Україні має безліч перешкод та недоліків, які необхідно усунути для підвищення економічної активності підприємців, оскільки є одним з шляхів виходу України з кризи.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.

Мартинович Вікторія

  В умовах розвитку ринкової економіки та зростаючої конкурентної боротьби виникає необхідність приділяти більше уваги до розробки та реалізації стратегії розвитку підприємства торгівлі, тому необхідно застосовувати останні досягнення стратегічного управління. Функціонування підприємства в нових умовах висуває на перший план вирішення ряду проблем, що пов’язані з вибором і закріпленням певної частки ринку (ринкової ніші), формуванням конкурентного статусу підприємства і підтримкою його в умовах загострення конкурентної боротьби. Вирішенню даних проблем сприяє розробка обґрунтованої стратегії діяльності підприємства [1].

Читати запис повністю »


ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА.

Мартинюк Ксенія

  Складні соціально-економічні умови існування та розвитку підприємств сьогодні вимагають нових підходів до управління для забезпечення високої ефективності господарювання чи конкурентоспроможності. Злагодженість людських відносини є показником ефективності управління, а організаційна культура – найпотужнішим чинником, що впливає на організаційну поведінку персоналу з точки зору їх мотивації, регулювання і, в цілому, ефективності їх діяльності. Проблематика створення та розробка технологій формування організаційної культури на підприємствах, на даний час, залишається в межах досліджень.

Читати запис повністю »


PRESENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HOTEL ECONOMY OF UKRAINE. UKRAINIAN HOSPITALITY INDUSTRY TODAY AND ITS PROSPECTS.

Mytsak Khrystyna

   

  Hotel industry is the main factor and one of the most important components of tourist industry; it plays the leading role in the presentation of a native tourist product at the world market of tourist services. In a complex of tourist services of the world economy this sphere is developing very rapidly and according to the forecasts of famous profile organizations it can become one of the most important sectors of tourism.

Читати запис повністю »


ЕТАПИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНІ.

Романовська Анастасія

  В усіх розвинутих країнах світу кількісно переважають малі підприємства. В окремих державах до них відносять різні за величиною підприємства (у США та країнах Європейського Союзу – підприємства з кількістю працівників до 500 осіб, в Україні у промисловості та будівництві – до 200, а в інших галузях сфери матеріального виробництва – до 50 осіб) [1].

Читати запис повністю »


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ БУКОВИНИ.

Скубська Аліна, Сулима Надія

  У сучасних умовах реалізації програми децентралізації влади, яка зі швидкими темпами відбувається в Україні, актуальності набирає питання впливу зазначеного процесу на розвиток різних сфер господарювання. Особливого значення процес децентралізації влади може набути й для розвитку туризму, як перспективного джерела наповнення місцевого бюджету, оскільки фінансові надходження фактично залишатимуться для освоєння у певному регіоні, у тому числі можуть направлятися на покращення інфраструктури регіону, що в свою чергу сприятиме більшій привабливості регіону.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ.

Фокшек Христина

  Малий бізнес є невід’ємним елементом ринкової системи, оскільки вони є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими складовими. Він є важливим рушійним фактором при формуванні конкурентоспроможного внутрішнього ринку, який задовольняє потреби населення у товарах та послугах повсякденного вжитку. Малий та середній бізнес сприяє зменшенню бідності в країні, зростанню зайнятості та збільшенню кількості населення, яке відноситься до середнього класу. Саме тому існує необхідність у розгляді, аналізі та оцінці сучасного стану та майбутніх перспектив функціонування малого підприємництва в Україні.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Цибуляк Тетяна

  Трансформація ринкових відносин України припускає активний розвиток приватного підприємництва, зокрема створення та розвиток малого і середнього бізнесу. Процвітання підприємництва, яке в умовах глобалізації ринків та перебудови національної економіки виступає гарантом стабільності економіки та покращення якості та рівня життя громадян, є фактором формування в країні середнього класу, побудови громадського суспільства та становлення демократії.

Читати запис повністю »


МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ.

Цюрик Інна

  В умовах бурхливого економічного розвитку для будь-якого підприємства головним завданням залишається забезпечення його життєдіяльності. Щодня на підприємствах, зокрема туристичних, керівники стикаються із завданням приймати управлінські рішення.

Читати запис повністю »


САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА.

Цюрик Інна

  Поява самоменеджменту продиктована складним управлінським середовищем, прискореними темпами життя і дедалі більшим тиском зовнішнього середовища на управління. Кожному працівникові, і особливо керівнику, необхідно вміти перетворити ситуацію, для якої типова невпорядкованість дій, обумовлена зовнішніми обставинами, у ситуацію спрямованих і здійсненних завдань. Зміни в управлінській сфері підвищують вимоги до керівників, їхнього професіоналізму, навчання й перепідготовки. Тому підтримання свого постійного зростання і розвитку стає необхідністю кожного менеджера, чому сприяє самоменеджмент.

Читати запис повністю »


THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN CHERNIVTSI REGION: SOME MAJOR PROBLEMS AND TASKS.

Cheban Anastasiya

   

  Tourism is a phenomenon of the worldwide scale. Each region of any country has its own natural, historical and cultural features that contribute to the development of certain types of tourism.

Читати запис повністю »