СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій.


ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.

Кутейніков Ілля

  Малий бізнес – найважливіший сектор сучасної ринкової економіки. Підприємства малого бізнесу в економічно розвинених країнах світу створюють понад 50% валового внутрішнього продукту і надають від 50% до 70% від загального числа робочих місць. Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і повсюдне впровадження бізнес-процесів з використанням глобальної мережі Інтернет докорінно змінює усталені способи ведення бізнесу навіть на малих підприємствах [5].

Читати запис повністю »


РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ «ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТЕСТУВАННЯ».

Готинчан Андрій

  Рівень цивілізації країни невід’ємно пов’язаний з рівнем освіти її громадян. На жаль, критерії оцінки цього рівня досить неоднозначні.

Читати запис повністю »


ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Єримей Віталіна

 Інформаційна технологія (ІТ) — це комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збирання, передавання, оброблення, зберігання та доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів [1].

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ.

Синьковська Юлія

  Інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки,що позначилося на темпах її розвитку. Основне завдання інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Сулима Надія

  Сучасне інформаційне суспільство тісно взаємопов’язане з впровадженням інформаційних технологій в усіх сферах суспільного та державного життя. В державних органах управління створюються спеціальні структури в сфері розробки, впровадження державних інформаційних систем і мереж. Саме це дозволяє не просто об’єднати поняття «правове регулювання» і «використання інформаційних технологій», але й перспективи розвитку правового регулювання з врахуванням сучасних тенденцій, розглядаючи ці поняття в контексті предмета інформаційного права. Тому в даному контексті актуальним є дослідження проблем правового регулювання використання інформаційних технологій, так як проблематика пов’язана з специфікою регулювання, формування і забезпечення функціонування інформаційних технологій.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Ткачов Олександр

 Інформаційні технології є одним з найважливіших досягнень людської діяльності. Вони полегшують організацію комунікацій на всіх рівнях управління, стимулюють зростання продуктивності праці та підвищення заробітної плати; не останнє місце посідають в створенні сприятливих умов для розвитку економіки і є складовою для створення основ прискореного розвитку інформаційного суспільства. Дають певну можливість для зниження матеріало- та енергоємності як окремого виробництва та національної економіки в цілому.

Читати запис повністю »


ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Труфин Анна

  Стрімкий прорив за важливими напрямками технологічного розвитку перш за все у сфері електроніки, кібернетики та інформатики слугував потужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації всіх сфер життя суспільства. Відбувається широка інформатизація всіх сфер суспільства, що принципово змінює роль інформації та інформаційно-комунікаційних технологій у соціальному та економічному розвитку країни, від масштабів і якості використання яких залежить рівень економічного та соціального розвитку суспільства, його інтеграція у світову економічну систему.

Читати запис повністю »


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВЕРНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ PHP ТА NODE.JS.

Чоботар Дан

  У сучасному світі неможливо уявити життя без Інтернету. Основним елементом або сервісом Інтернету є веб-сайти. Створенням сайтів займаються фахівці веб-програмісти – full-stack розробники. Full-stack складається з front-end- і back-end-розробки. Розробники front-end забезпечують створення зовнішнього вигляду сайту (порталу, проекту). Back-end-розробка включає в себе серверну частину веб-програмування.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ АУДИТІ.

Шелифіст Антон

   

  По мірі всезростаючого застосування інформаційних технологій та комп’ютерної техніки в бізнесі, насамперед, у сфері управління, все більш актуально постає питання комп’ютеризації аудиторської діяльності.

Читати запис повністю »


PROSPECTS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTIVITY.

Shyrmanov Vladyslav

  The welfare benefits of information technology (IT) are a subject of much debate, with scholars and policy analysts attempting to understand the relationship between IT innovation and productivity. Much of this work neglects two of the most important features of IT in use, neither of which is well captured by traditional models of the gains from innovation. In the traditional model, new goods and services are developed by vendors in response to perceived market demand or new technological opportunities, and the value created by innovation arises as users passively choose to buy the intrinsically valuable new technologies. In the context of IT, however, two key forces arise. First, IT does not directly shift the production function of the firm that uses it. Instead, IT is an enabling technology that permits users to invent valuable new uses [1].

Читати запис повністю »