СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Маркетингова стратегія розвитку торговельних підприємств регіону.


ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ.

Вишневська Анна

  Сьогодні в Україні є досить багато передумов для розвитку маркетингової діяльності, що продиктовано інтенсивним розвитком та інтеграцією підприємств у світове господарство. Маркетингова діяльність стала одним із найважливіших інструментів ведення бізнесу на міжнародному ринку. При цьому кожне підприємство для покращення своїх конкурентних позицій, як правило, проводить маркетингові дослідження, вивчає прийоми та методи просування товарів на ринку. Разом з тим підприємства стикаються з певними труднощами, що пов'язані з структурними змінами, що очікуються в окремих країнах, в тому числі і в країнах ЄС. Серйозним питанням є вивчення факторів, які створюють як негативний, так і позитивний вплив на розвиток маркетингової діяльності підприємств на міжнародному ринку.

Читати запис повністю »


НОВІТНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ.

Данилюк Андрій

 Сучасна маркетингова діяльність підприємств передбачає створення не просто гарного товару (послуги), призначення привабливої ціни і забезпечення доступності для цільових споживачів, а й проведення широкого спектру комунікацій. Це, у свою чергу, потребує раціонального та ефективного просування товарів із використанням сукупності різних видів діяльності з доведенням інформації щодо переваг товарів до потенційних споживачів і стимулювання виникнення у них бажання їх купити.

Читати запис повністю »


ФOРМУВАННЯ АСOРТИМЕНТНОЇ ПOЛІТИКИ ТOРГОВЕЛЬНИХ ПIДПРИЄМСТВ: ПРOБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРIШЕННЯ.

Дем’янів Вікторія

 

  Зaбезпечення стійкого та стaбільного розвитку підприємствa на ринку вимагає швидкoго та гнучкoго реагування на зміни зовнішнього середовища. Фoрмування та вибір правильної асортиментної політики складають основу реалізації цієї необхідності. Пішли в минуле часи обмеженості продуктового асoртименту, визначеності та стaбільності цін, планових обсягів виробництва товарів. На даний момент ми мaємо ситуацію, кoли ринок тoварів і послуг бездефіцитний, тoму спoживач все більше звертає увaгу на якість товару. Ширoкий вибір тoварів зумoвлює кoнкуренцію та боротьбу тoваровиробників за споживача.

Читати запис повністю »


НОВІТНІ МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ.

Дідорук Марія

  Розробка маркетингової стратегії та вибір дієвих засобів просування товарів і послуг відіграють важливу роль у процесі діяльності будь-якого підприємства на ринку.

Читати запис повністю »


ЕКОМАРКЕТИНГ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Заболотнюк Вадим

  Маловтішні перспективи руйнування навколишнього середовища та значне зниження природних ресурсів на Землі, криза сировини, підвищення ціни на енергоносії, зниження якості природного середовища створили величезну проблему сучасного світу. Світова спільнота стурбована і знаходиться в пошуку ефективних інструментів запобігання екологічним лихам, науковці і практики всіх країн активно працюють над розробкою та впровадженням еко-технологій.

Читати запис повністю »


ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Зеленюк Ольга

 У сучасних умовах технічного прогресу та інновацій можливості реклами зазнають все більше обмежень, що впливає на їх здатність привертати увагу та дивувати споживача. Це спонукає вітчизняні виробничо-торговельні підприємства до пошуку способів ідентифікації серед споживачів та запам'ятовування, що вимагає використання інноваційних технологій.

Читати запис повністю »


SMM – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ.

Корнеско Ілона

  Ключовою умовою надійного розвитку сучасного підприємства є його нестримна гонитва за провідними технологіями. Ні для кого не секрет, що нині підприємцю потрібно приділяти багато уваги розповсюдженню інформації про свою фірму за допомогою популярних засобів спілкування. До таких відносяться соціальні платформи, які в останні роки набули широкого розповсюдження. Саме тому згодом маркетологи виокремили цілу галузь, пов’язану з маркетингом в мережі Інтернет – SocialMediaMarketing.

Читати запис повністю »


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ.

Малайку Марія

  Розгляд застосування основ маркетингу прикордонними регіонами потребує додаткових досліджень на теоретичному рівні й забезпечення практичного формування механізмів управління їх розвитком у контексті ефективного транскордонного співробітництва на основі маркетингової концепції. На нашу думку, в даному аспекті важливу роль відіграє дослідження транскордонних ефектів, що виступають результатами транскордонного співробітництва та здійснюють вплив на розвиток регіону, його жителів і діяльність підприємств. Тому постає завдання аналізу ролі транскордонного ефекту в контексті маркетингової концепції, що в майбутньому могло б забезпечити дієві системи управління з метою досягнення поставлених цілей. Концепція маркетингу стверджує, що досягнення мети організації можливе шляхом ретельного дослідження й виявлення потреб цільових ринків, забезпечення бажаного рівня їх задоволення більш ефективними й продуктивними, ніж у конкурентів, засобами. Суть цієї концепції досить часто формулюють лозунгами: «Виробляйте те, що можна продати, замість того, щоб пробувати продати те, що можете виробити» або «Відшукайте потребу і задовольніть її» [1].

Читати запис повністю »


ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Павлюк Марія

  Сьогодні з ростом темпів споживання гостро постають питання збереження навколишнього середовища. Підприємства у своїй діяльності дотримуються правил екологічної безпеки товарів, що значно підвищує інтерес до екологічного маркетингу.

Читати запис повністю »


МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ.

Пентякова Анастасія

 

  Після того, як Україна оголосила про свою незалежність, одним із пріоритетних завдань стала інтеграція в світову економіку. Проте, Україна зіткнулася зі значною конкуренцією на міжнародному ринку, в той час як процес входження на світову економічну арену був досить болючим для слабкої економіки країни. Тому одним із інструментів просування товарів на міжнародний ринок є застосування маркетингових технологій.

Читати запис повністю »


СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ.

Руда Ангеліна

  Сучасний розвиток маркетингу в Україні відбувається в умовах соціально-економічних змін, що характеризуються динамізмом, високим ступенем невизначеності навколишнього середовища та суттєвими технологічними перетвореннями. Дані процеси обумовлюють характер та закономірності маркетингової діяльності у всіх ринкових структурах країни. Водночас маркетинг упевнено завойовує ринкові позиції та надає змогу підприємствам створювати й підтримувати європейські стандарти життєдіяльності.

Читати запис повністю »


THE ROLE OF MARKETING IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY.

Salamakha Olesia

  Urban marketing is an indispensable element within the strategies for economic development of the cities, contributing to the overall vision of the strategy. This helps cities to accomplish many objectives (attracting new national or international companies, consolidate industrial infrastructure, developing tourism, diversifying and improving transport and health services), while they have to maintain a certain level or to cut off public expenses, and to face the harsh competition to attract new investors. The biggest challenges for urban marketing are changes occurred in market structure and dynamics, which exceed the response capacity of the cities.

Читати запис повністю »


МАРКЕТИНГОВА ОРІЄНТАЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ.

Слижук Станіслав

  Умови глобалізації на вітчизняних та світових споживчих ринках надзвичайно динамічні. Проте навіть за таких тенденцій наявний обсяг та асортимент товарів носить доволі суперечливий характер. Адже навіть за досить суттєвої популярності вітчизняних брендів і численних рекламних акцій доволі значна кількість торговельних марок практично не користується попитом та залишається поза увагою вітчизняного споживача. При аналітичній оцінці того чи іншого ринкового сегменту не має необхідності нагромаджувати товарні запаси останніх, оскільки в силу досить широкого асортименту споживчих товарів практично завжди знайдеться рівноцінний товар-субститут.

Читати запис повністю »


КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ.

Собчук Наталія

  Посилення сфери обігу у процесі суспільного відтворення сприяли підвищенню значення концепції маркетингу в діяльності підприємств. Ера маркетингу створює нові взаємовідносини між сферами виробництва і споживання та потребує врахування різноманітних суспільних та індивідуальних пріоритетів товарів і потреб споживачів, що дозволяє запроваджувати нові підходи до концепції маркетингу в діяльності підприємств на міжнародному ринку [2].

Читати запис повністю »


МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Хоменко Юліана

  У сучасних умовах найважливішим джерелом інформації для управління маркетинговою діяльністю торговельних підприємств є дані проведених маркетингових досліджень. Маркетингове дослідження – специфічне джерело інформації для вирішення маркетингових проблем, покликане забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які належить прийняти. Маркетингові дослідження відіграють надзвичайно важливу роль в процесі систематичного збору і аналізу інформації з метою виявлення можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства.

Читати запис повністю »


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ «AMWAY».

Чубрей Марія-Анастасія

  При сучасному рівні розвитку виробництва і стані насиченості ринку конкуруючі фірми пропонують покупцям велику кількість однотипних товарів і послуг, які не відрізняються своїми споживчими якостями. При цьому головним чинником конкурентної боротьби стає сприятливе враження про товар, вкладене в створеному іміджі.

Читати запис повністю »