СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернівецький торговельно -економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре (Румунія)

 


Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.


КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ.

Безручак Анастасія

  Контроль як специфічна функція державного управління відіграє особливу роль у справі забезпечення збереження власності суб’єктів господарювання, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, додержання розрахункової та бюджетної дисципліни, а також попередження нецільового використання бюджетних коштів.

Читати запис повністю »


КРАУДФАНДИНГ ЯК СПОСІБ ШВИДКОГО ФІНАНСУВАННЯ.

Бойчук Тетяна

 Створюючи інноваційну пропозицію як в галузі промисловості, торгівлі, так і освіті, науці, музиці тощо, розробники часто стикаються із проблемою фінансування її впровадження. Сьогодні набуває популярності такий спосіб фінансування як краудфандинг, що у перекладі з англійської «сrowdfunding», сrowd – «натовп», funding – «фінансування», що дослівно звучить як «народне фінансування». Сутність цього поняття полягає у фінансовій допомозі розробникам інновацій, проектів, ідей через спеціальні краудфандингові платформи, що є відкритими і підзвітними та дозволяють контролювати витрати коштів за призначенням.

Читати запис повністю »


ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ.

Грицюк Катерина

  Економіка ринкового типу зумовлює перехід до економічних методів управління, важливою складовою яких є різноманітні фінансово-кредитні важелі. Це посилює роль банків у створенні ринкової моделі функціонування економіки України і висуває на перший план необхідність глибоких перетворень у банківській системі й формування цілісного механізму грошово-кредитного регулювання економіки.

Читати запис повністю »


ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ.

Деревянко Марія

  Здійснення економічних, політичних, фінансових, кредитних, соціальних перетворень в Україні потребує значних фінансово-кредитних ресурсів. Відсутність їх у розпорядженні держави в достатніх обсягах сприяє широкому використанню державних позик як вагомого методу мобілізації ресурсів.

Читати запис повністю »


РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Заграновська Тетяна

  Засобом акумуляції фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та джерелом задоволення їхніх суспільних потреб у сфері забезпечення функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, в здійсненні соціального захисту населення, захисті інтересів держави є місцеві бюджети. Бюджет є основою фінансового забезпечення місцевих органів влади.

Читати запис повністю »


СУТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ.

Кузик Анастасія

  Законодавство України під банківським кредитом визначає будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яку гарантію, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження терміну погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Читати запис повністю »


МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ.

Малицькій Максим

  Місцеві фінанси відіграють надзвичайно важливе значення у соціально-економічному розвитку регіонів. Місцеві фінанси визначають рівень добробуту населення регіонів та умови його життєдіяльності [2]. Існування місцевих фінансів тісно пов’язане з наданням необхідного обсягу коштів місцевим органам влади для задоволення економічних потреб суспільства.

Читати запис повністю »


FINANCIAL MECHANISMS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT.

Moiseeva Kateryna

  It is very important to outline a comprehensive global financing strategy for the implementation of sustainable forest management (SFM). The core components of this strategy include: the development of enabling conditions for the transition to SFM, including appropriate policy frameworks at international and national levels; the targeted use of concessionary finance in leveraging private investment; and the coordinated development of widely applicable instruments for SFM financing.

Читати запис повністю »


ГРАНТИ ЯК ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ.

Пакон Ольга

  Потреба в отриманні додаткової фінансової допомоги існувала в суспільстві, а особливо в його соціально-економічному середовищі, завжди. Тому не дивно, що заради задоволення власних потреб люди стараються акумулювати якомога більше фінансових ресурсів із всіх доступних і можливих для них джерел.

Читати запис повністю »


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.

Простебі Ірина

  Важливим інструментом державного регулювання та оптимізації соціально-економічного розвитку суспільства загалом і кожної адміністративно-територіальної одиниці є бюджетна система.

Читати запис повністю »


ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Рибарчук Олена

  Нерівномірність розвитку регіонів посилює науковий інтерес до цього питання. Починаючи від розгляду регіону як структурної одиниці у межах економічної географії та базуючись на процесному, комплексному і системному підходах при здійсненні відповідних досліджень, науковці враховують як багатоаспектність категорії «регіон», так і використовують міждисциплінарний підхід, що зумовлює розгляд регіонального розвитку з різних точок зору, а саме економіки, державного та регіонального управління, регіональної політики, регіонального менеджменту та ін. Отже, майже всі сфери регіонального розвитку стають предметом наукового пізнання, але не всі вони досліджені науковцями [4].

Читати запис повністю »